Czesław Sadkowski<br>Sadkowski i Wspólnicy

Czesław Sadkowski
Sadkowski i Wspólnicy

Radca prawny – Partner Zarządzający Sadkowski i Wspólnicy

Prowadzone kursy

Od 2004 r. roku właściciel a następnie Partner Zarządzający kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa– dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w zakresie pełnej i kompleksowej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych o kapitale polskim i zagranicznym, w tym spółek publicznych i instytucji finansowych.

Posiada również praktykę procesową w zakresie reprezentowania instytucji finansowych w sporach sądowych.

Jako jeden z nielicznych specjalistów na terenie całego kraju, wykorzystując znajomość prawa międzynarodowego skutecznie reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach rozstrzyganych przed Sądem I Instancji, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz przed Sądami w Rosji, Ukrainie oraz Mołdawii. Na swoim koncie ma również uczestnictwo w pracach Parlamentu prowadzonych nad ustawą o Straży Ochrony Kolei. Brał udział w przeprowadzaniu wielu procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz o kapitale prywatnym w tym udaną jednej z największych hut w Polsce tj. Huty „Częstochowa” Spółka Akcyjna.

Specjalizuje się również w transakcjach fuzji i przejęć oraz w projektach restrukturyzacji grup kapitałowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w procesach due diligence.

Jako wykładowca w dużych firmach szkoleniowych na terenie całego kraju oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu prowadzi również działalność dydaktyczną zagadnień z prawa gospodarczego, prawa rynków kapitałowych, podatkowego, prawa pracy.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2003 został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe z Prawa Europejskiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, a w roku 2014 studia podyplomowe LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Since 2004, the owner and then the Managing Partner of the law firm Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa – a dynamically developing law firm specialized in full and comprehensive legal services for large business entities with Polish and foreign capital, including public companies and financial institutions.

He also has litigation practice in representing financial institutions in court disputes.
As one of the few specialists in the entire country, using his knowledge of international law, he effectively represents companies in disputes settled before the Court of First Instance, before the European Court of Justice in Luxembourg and before courts in Russia, Ukraine and Moldova. He has also participated in the work of the Parliament on the Railway Protection Guard Act. He participated in many restructuring and privatization processes in companies with State Treasury shareholding and private capital, including the successful Huta “Częstochowa” Spółka Akcyjna, one of the largest steelworks in Poland.

He also specializes in mergers and acquisitions and capital group restructuring projects. He has many years of experience in due diligence processes.
As a lecturer in large training companies throughout the country and in the District Chamber of Legal Advisers in Opole, he also conducts didactic activities on issues of economic law, capital markets law, tax law, and labor law.

He graduated from law studies at the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University. In 2003, he was entered on the list of legal advisers at the District Chamber of Legal Advisers in Opole. In 2004, he completed postgraduate studies in European Law at the European School of Law and Administration in Warsaw, and in 2014, postgraduate LLM studies in International Commercial Law at the Kozminski University in Warsaw.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.towrzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU