Czym jest i jak powstaje spółka akcyjna?

Jak tworzy się spółkę akcyjną i kiedy nabiera prawa spółki?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Czym jest i jak powstaje spółka akcyjna?

mec. Romana Pietruk, 17/05/2021

Spółki akcyjne (S.A.) najczęściej prowadzą działalność gospodarczą. Charakteryzuje się ona zapotrzebowaniem na kapitał inwestycyjny. Pozyskanie inwestora, to obopólna korzyść. Z reguły inwestor staje się akcjonariuszem.

 

Jak powstaje spółka akcyjna?

Założenie spółki akcyjnej regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z nim, aby można było założyć spółkę akcyjną, należy zawiązać spółkę akcyjną. Następnie akcjonariusze muszą wnieść wkład, aby pokryć kapitał zakładowy. Kolejny etap to ustanowienie zarządu spółki i rady nadzorczej. Następnie wpisanie spółki do rejestru.

Zawiązanie spółki akcyjnej to początek drogi do tego, aby spółka akcyjna zaczęła istnieć. Żeby zawiązać spółkę akcyjną, należy przede wszystkim zawrzeć umowę założycielską. Zwaną inaczej aktem założycielskim. Następnie wszyscy założycieli spółki są zobowiązani do podpisania statutu spółki.

Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji, która ma zdolność prawną. Oznacza to, że otrzymuje prawo do nabywania rzeczy ruchomych i nieruchomych w imieniu spółki. Może również zaciągać zobowiązania na potrzeby spółki. A także występować na drogę sądową, pozywać. A także samemu, jako spółka zostać pozwana.

Akt założycielski i statut spółki akcyjnej

W statucie spółki akcyjnej wspólnicy zobowiązują się do realizacji wspólnego celu przez wniesienie wkładów i określoną współpracę. Akt założycielski jest podstawą funkcjonowania spółki akcyjnej, czyli to, co zostało wspomniane wyżej. Spółka może nabywać ruchomości, nieruchomości, a także zaciągać zobowiązania i wykonywać inne rzeczy, jako spółka.

Akt założycielski spółki musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. W jednym lub więcej egzemplarzy. Ilość egzemplarzy zależna jest od założycieli spółki. Jeśli akcjonariusze to te same osoby, co założyciele spółki, akt założycielski może zostać sporządzony w jednym egzemplarzu.

Natomiast, jeśli akcjonariuszy jest więcej i nie są to założyciele, to akt założycielski należy sporządzić w wielu egzemplarzach. Spółkę akcyjną może również założyć jeden założyciel. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest to, że nie może prowadzić on jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do aktu założycielskiego spółki akcjonariusze muszą podpisać statut spółki. Jest on głównym elementem aktu założycielskiego. Zawarte w nim przepisy określają przede wszystkim organizację spółki oraz prawa wspólników do partycypacji w spółce. Wiążą one wszystkich akcjonariuszy.

Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej i wpis spółki do rejestru

Warunkiem powstania spółki akcyjnej jest powołanie zarządu i rady nadzorczej. Co do zasady organy te są powoływane przez założycieli spółki, ale umowa spółki może przewidywać inny sposób ich powoływania.

Wybór powinien być zawarty w ustawach o założeniu spółki. Natomiast w statucie spółki nie powinny znajdować się dane członków zarządu i rady nadzorczej. Rozwiązanie to zabezpiecza ewentualne zmiany w składzie spółki. Jeśli skład spółki akcyjnej zmieni się w czasie jej trwania, to nie będzie potrzeby do zmiany statutu spółki. Gdyby dane członków zarządu i rady nadzorczej zostały wpisane w statut, to za każdą zmianą członka trzeba by było ponownie sporządzać statut spółki akcyjnej. Celem aktualizacji danych założycieli.

Po sporządzeniu statutu spółki należy zgłosić ją do krajowego rejestru przedsiębiorców (KRS). Termin na wpisanie spółki liczony jest od dnia sporządzenia statutu spółki akcyjnej i nie może przekroczyć sześciu miesięcy.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU