9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML

9. Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML odbyła się w Warszawie w dniach 21 i 22 marca 2023 roku. Wzięło w niej udział ponad 40 znakomitych gości – ekspertów i praktyków z Polski i z zagranicy. Dzięki temu mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych i inspirujących prelekcji oraz paneli dyskusyjnych.

Dla tych z Państwa, którzy nie mogli być z nami w tych dniach, przygotowaliśmy nagrania z poszczególnych dyskusji i wystąpień, a także udostępniamy prezentacje wykorzystywane do niektórych z nich.

Beneficjent rzeczywisty

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

Egzamin Certyfikowany AML Officer – poziom 2

Certyfikat „Zaawansowany AML Oficer – poziom 2” jest kolejnym poziomem na drodze do zdobycia wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Egzamin został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance.

 • Egzamin obejmuje standardy związane z zarządzaniem na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji (on-boarding) oraz wybrane zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jesteśmy przekonani, że zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

Egzamin Certyfikowany KYC Officer

Celem kursu jest przekazanie praktycznych aspektów programu KYC (Know Your Customer) oraz stosowania środków należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku prawnego przepisy IV Dyrektywy AML oraz rekomendacje grupy FATF.

Program KYC/CDD jest elementem polityki bezpieczeństwa w obszarze zapobiegania praniu pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju fałszerstw i oszustw. Program określa standardy postępowania instytucji w zakresie due deligence, w tym kwestie związane z identyfikacją klientów (tzn. dążenie instytucji obowiązanej do ustalenia prawdziwej tożsamości klienta), ustaleniem charakteru nawiązywanej relacji oraz monitoringiem transakcji.

Głównym celem programu KYC/CDD jest zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przestępstwom finansowym, czy też kradzieży tożsamości. Dzięki starannie prowadzonej polityce KYC instytucje mogą mieć pewność, że znają tożsamość swoich klientów, a ich produktu i usługi przeprowadzane są w sposób bezpieczny.

Egzamin Certyfikowany AML Officer poziom 1

CERTYFIKOWANY AML OFFICER poziom 1

Egzamin obejmuje następujące zagadnienia

 • Kontekst międzynarodowy
  • Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT
  • Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki
  • Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka
  • Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
 • Zagadnienia krajowe
  • Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
  • Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML
  • Środki bezpieczeństwa finansowego
  • Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)
  • Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
  • Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
  • Kary administracyjne i sankcje prawne