Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czym jest CRBR?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czym jest CRBR?

Urszula Lewczuk, 23/02/2021

Prawie wszyscy o nim słyszeli, ale nie wszyscy wiedzą czym jest, po co jest i kto musi podać tam swoje dane. Czym jest rejestr beneficjentów rzeczywistych i dlaczego należy o nim wiedzieć? Kto powinien zgłosić się do CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kim jest beneficjent rzeczywisty?

Zanim przejdziemy do systemu CRBR, należałoby wyjaśnić, kim jest beneficjent rzeczywisty? Jest to każda osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Innymi słowy, jest udziałowcem lub współwłaścicielem. Takie osoby właśnie należy zgłaszać do CRBR. Beneficjenta rzeczywistego należy samodzielnie zidentyfikować i wskazać do wpisu we wspomnianym rejestrze. Przed wskazaniem właściwej osoby należy się upewnić, czy ma ona bezpośrednie uprawnienia właścicielskie, pośrednie uprawnienia właścicielskie, czy też inne uprawnienia, które umożliwiają jej zarządzanie spółką.

Czym jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w skrócie CRBR jest to system gromadzenia i przetwarzania danych o beneficjentach rzeczywistych. CRBR obowiązuje od 2018 roku, w którym powstał na mocy ustawy z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementowała wcześniejszą unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. IV dyrektywa AML).

Wszystkie dane w rejestrze są jawne i dostępne bezpłatnie na stronie https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Tam również można zgłosić beneficjenta do rejestru. System ten ma na celu ułatwienie identyfikację osób kontrolujących daną spółkę. Warto zaznaczyć, że wpis na listę Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest obowiązkowy, a w razie niedopełnienia tego obowiązku mogą zostać nałożone kary administracyjne. Najwyższa kara może sięgać nawet miliona złotych.

Jakie spółki muszą zgłosić dane do rejestru?

Powołując się na ustawę z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do rejestru muszą zgłosić się praktycznie wszystkie spółki prawa handlowego:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek publicznych),
  • proste spółki akcyjne.

Wszystkie spółki, które ogłosiły upadłość i zostały wykreślone z KRS przed 13 lipca 2020 r. nie mają obowiązku dokonywania wpisu w CRBR. Natomiast po tym terminie obowiązek dotyczy nawet spółek będących w stanie likwidacji lub tych, które upadłość ogłosiły. Ważna informacja dla spółek zagranicznych z oddziałami na terytorium Polski. Te spółki nie mają obowiązku wpisu danych do rejestru CRBR, jednak warunkiem jest działalność zarejestrowana i wpisana do KRS.

Jak zgłosić się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zacznijmy od tego, że takiego zgłoszenia może dokonać jedynie osoba uprawniona, reprezentująca daną spółkę. Co ważne, jeśli spółka ma więcej niż jedną osobę uprawnioną, to pod zgłoszeniem do rejestru wymagane są podpisy wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Uwaga! Osobą reprezentującą spółkę w przypadku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie może być pełnomocnik spółki. Zgłoszenie do CRBR odbywa się za pomocą drogi elektronicznej i jest to jedyna dostępna możliwość zgłoszenia danych beneficjenta. Zgłoszenia można dokonać na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/. Należy mieć na uwadze, że osoba, która dokonuje zgłoszenia, musi mieć możliwość podpisania go podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Czy spółka wpisana do CRBR, która ogłosiła likwidację lub upadłość musi zmienić dane w rejestrze?

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971) Spółki postawione w stan likwidacji lub upadłości mają obowiązek zgłaszania informacji do CRBR na zasadach określonych w ustawie. W przypadku stanu likwidacji lub ogłoszenia upadłości zachodzi zmiana nazwy spółki zatem należy taką zmianę zgłosić do CRBR. Obowiązek ten ciąży na osobie uprawnionej do reprezentacji spółki lub na likwidatorze.

Stan prawny na dzień 16.11.2020 rok

Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat beneficjenta rzeczywistego, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w szkoleniu Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego. Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


Urszula Lewczuk
Urszula Lewczuk

Ekspert w zakresie AML i finansowania terroryzmu oraz zwalczania przestępczości gospodarczej, granicznej i zorganizowanej


INNE TEKSTY TEGO AUTORA:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU