AML6 – kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy

Szósta Dyrektywa w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy stanowi kolejny krok w europejskich przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Zobacz wszystkie / Znaleziono 300
Compliance, AML

AML6 – kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy

Lee Byrne
GCAL, 14/02/2022

AML6 lub 6AMLD (Szósta Dyrektywa w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) stanowi kolejny krok w europejskich przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

AML & Compliance

AML6 to Dyrektywa Unii Europejskiej 2018/1673. Norma ta rozwija to, co zostało już ustanowione w 5. Dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i oznacza ważny i zdecydowany rozwój w niektórych obszarach prawa.

AML 5, która weszła w życie 10 stycznia 2020 r., ustanowiła ramy odniesienia dla procesów KYC w Europie i umożliwia firmom finansowym świadczenie usług na jednolitym rynku z 508 milionami konsumentów. Bariery utrudniające prowadzenie działalności w wielu branżach i na rynkach, na których wcześniej występowała duża fragmentacja, zostały tym samym usunięte.

Obecne regulacje karne przeciwdziałające praniu pieniędzy w UE można właściwie opisać jako mozaikę reżimów i przepisów, a nie jako całość. System ten doprowadził do braku jasności prawnej w niektórych indywidualnych przypadkach oraz do nieuznawania niektórych przestępstw i naruszeń bezpieczeństwa przez firmy.

Ryzyka związane z praniem pieniędzy obejmują m.in.:

 1. Ryzyko prawne – działania związane z praniem pieniędzy są nielegalne i mogą prowadzić do ścigania prawnego.
 2. Ryzyko reputacyjne – zaangażowanie w pranie pieniędzy może prowadzić do utraty zaufania klientów, partnerów biznesowych i społeczności.
 3. Ryzyko ekonomiczne – pranie pieniędzy może wpływać na destabilizację systemów finansowych i prowadzić do nieuczciwej konkurencji oraz wzrostu kosztów dla uczciwych podmiotów.
 4. Ryzyko bezpieczeństwa – pranie pieniędzy często jest powiązane z innymi przestępczymi działaniami, takimi jak terroryzm, co zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa.

Ryzyka związane z branżą finansową w kontekście AML obejmują też szereg czynników. Wśród nich znajdują się:

 1. Wysoki przepływ gotówki i transakcji finansowych, co ułatwia ukrywanie nielegalnych środków.
 2. Skomplikowane struktury i transakcje finansowe, które mogą utrudnić identyfikację prawdziwych beneficjentów i źródeł środków.
 3. Obecność tzw. offshore’ów i rajów podatkowych, które mogą ułatwiać pranie pieniędzy.
 4. Globalny charakter branży finansowej, co umożliwia przenoszenie środków w różne jurysdykcje.
 5. Uzależnienie od zewnętrznych kontrahentów, którzy mogą być narażeni na korupcję lub działania przestępcze.
 6. Zastosowanie nowoczesnych technologii, które mogą być wykorzystane do ukrywania nielegalnych działań finansowych.
 7. Niskie nakłady na zabezpieczenia i brak odpowiedniej wiedzy w zakresie AML w niektórych instytucjach finansowych.
 8. Brak skutecznej współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji i ścigania przestępców.

Ryzyko związane z AML w branży finansowej jest poważnym problemem, dlatego konieczne było wprowadzenie skutecznych procedur i środków zapobiegawczych, aby minimalizować zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. AML6 stara się rozwiązać te problemy poprzez zaostrzenie definicji przestępstw i kar oraz obejmuje ewolucję odpowiedzialności korporacyjnej.

ZMIANY W NOWEJ DYREKTYWIE AML6

6AMLD określa trzy punkty do rozważenia: działalność przestępczą, nabycie jakiejkolwiek własności w drodze przestępstwa i jej pranie. Nowa dyrektywa określa również i klasyfikuje jako przestępstwa różne metody nielegalnego nabywania towarów i pieniędzy.

Artykuł 7. AML6 koncentruje się na tym, na czym pracują spółki RegTech: odpowiedzialności korporacyjnej i identyfikacji: określa odpowiedzialność ​​osób prawnych w warunkach, w których „brak nadzoru lub kontroli” przez podmiot dominujący umożliwił popełnienie przestępstwa. Dlatego tak ważne jest też wprowadzenie reguł prawa holdingowego w nowym KSH oraz ochrony członków organów korporacyjnych („business judgment rule”).

W tym samym kierunku art. 10 Dyrektywy koncentruje się na stosowaniu sankcji w celu ograniczenia problemów prawnych i zamieszania. Na przykład w 2017 r. amerykańscy regulatorzy federalni nałożyli grzywny na amerykańskie oddziały i spółki zależne azjatyckich instytucji finansowych i banków na prawie 110 mln USD za nieprawidłowości w ich procesach.

Artykuły 5 i 8 AML6 koncentrują się na sankcjach; zarówno dla firm jak i osób prywatnych:

 • Odmowa prawa do świadczeń lub wsparcia rządowego oraz tymczasowe lub stałe zakazy dostępu do środków publicznych; w tym do dotacji i koncesji;
 • Tymczasowa lub trwały zakaz sprawowania funkcji w organach korporacyjnych;
 • Nałożenie nadzoru sądowego;
 • Sądowe nakazy zamknięcia oraz czasowe lub stałe zamknięcie podmiotów;
 • Sankcje karne, w tym pozbawienia wolności osób pełniących funkcje menadżerskie.

AML5 już rozważała środki skoncentrowane na sankcjach zarówno dla biznesu, jak i potencjalnych przestępców, ale AML6 idzie znacznie dalej w narzędziach i mechanizmach kontroli i ich zaostrzaniu.

Dlatego AML6 wprowadza następujące kluczowe zmiany:

Możliwości technologiczne i zasoby, które mają być zgodne z 6AMLD

Wszystkie organizacje i firmy, których działalność jest regulowana i objęta Dyrektywą (instytucje obowiązane), muszą opracować procedury technologiczne w celu spełnienia wymagań AML6 i rozpoznać czynniki ryzyka w celu uniknięcia przestępstw. Obowiązkowe jest posiadanie niezbędnej zdolności technologicznej w procesach (na przykład KYC), aby zapewnić zgodność z dyrektywą.

Pomaganie, podżeganie, próbowanie i wykonywanie

Akty pomocy, podżegania i umożliwiania popełnienia przestępstwa (stadia) również stanowią złamanie Dyrektywy i podlegają karze jako przestępstwo.

Zunifikowane przestępstwa źródłowe

W ramach AML6 ustalono łącznie 22 przestępstwa, od tych związanych z przestępczością cyfrową po przestępstwa podatkowe. Obowiązkowe jest ustanowienie skutecznych procedur KYC w celu ich identyfikacji.

Odpowiedzialność karna osób prawnych

Przestępstwa mogą dotyczyć zarówno osoby prawnej (podmiot, firma), jak i osoby fizycznej (osób fizycznych). Odpowiedzialność tę przypisuje się kierownictwu jak i pracownikom instytucji obowiązanej.

Wyższe kary za przestępstwa prania pieniędzy

Minimalna kara za przestępstwa związane z praniem pieniędzy wzrasta z jednego do czterech lat więzienia. Podobnie sankcje gospodarcze sięgają 5 mln euro (i ich odpowiedników w innych walutach). AML6 zachęca również władze do nakładania dalszych sankcji.

Rozszerzenie współpracy między państwami UE

AML6 opisuje procedury współpracy między państwami w zakresie wykrywania przestępstw finansowych i agresji transgranicznej. Podobnie międzynarodowy nadzór jest ustanowiony dla firm, które nie przestrzegają Dyrektywy.

Podsumowując, naruszenie przepisów AML wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Może prowadzić do sankcji prawnych, finansowych i reputacyjnych dla firm i osób fizycznych. Konsekwencje obejmują wysokie kary finansowe, konfiskatę aktywów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet karę pozbawienia wolności.

Ponadto, naruszenie przepisów AML może prowadzić do utraty zaufania klientów, pogorszenia wizerunku firmy oraz trudności w uzyskaniu pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi. W świetle tych konsekwencji, przestrzeganie przepisów AML jest niezwykle istotne dla zapewnienia uczciwości, bezpieczeństwa finansowego i integralności rynków.


AML6 – kolejny krok przeciwko praniu pieniędzy - FAQ

Metody prania pieniędzy to m.in.: przyjmowanie, przekazywanie lub posiadanie pieniędzy uzyskanych w wyniku przestępstwa, ukrywanie prawdziwego właściciela majątku poprzez używanie firm typu “słup”, manipulacje finansowe w celu utrudnienia śledzenia źródeł pieniędzy, a także fałszowanie dokumentów. Są to tzw. przestępstwa bazowe związane z praniem pieniędzy czyli nielegalne działania, których celem jest ukrycie pochodzenia środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieuczciwych źródeł.

Ryzyka związane z praniem pieniędzy obejmują:

 1. Ryzyko prawne – działania związane z praniem pieniędzy są nielegalne i mogą prowadzić do ścigania prawnego.
 2. Ryzyko reputacyjne – zaangażowanie w pranie pieniędzy może prowadzić do utraty zaufania klientów, partnerów biznesowych i społeczności.
 3. Ekonomiczne ryzyko – pranie pieniędzy może wpływać na destabilizację systemów finansowych i prowadzić do nieuczciwej konkurencji oraz wzrostu kosztów dla uczciwych podmiotów.
 4. Ryzyko bezpieczeństwa – pranie pieniędzy często jest powiązane z innymi przestępczymi działaniami, takimi jak terroryzm, co zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa.

Naruszenie przepisów AML wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Może prowadzić do sankcji prawnych, finansowych i reputacyjnych dla firm i osób fizycznych. Konsekwencje obejmują wysokie kary finansowe, konfiskatę aktywów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet karę pozbawienia wolności.

Ponadto, naruszenie przepisów AML może prowadzić do utraty zaufania klientów, pogorszenia wizerunku firmy oraz trudności w uzyskaniu pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi. W świetle tych konsekwencji, przestrzeganie przepisów AML jest niezwykle istotne dla zapewnienia uczciwości, bezpieczeństwa finansowego i integralności rynków.

Ryzyka związane z branżą finansową w kontekście AML obejmują też szereg czynników. Wśród nich znajdują się:

 1. Wysoki przepływ gotówki i transakcji finansowych, co ułatwia ukrywanie nielegalnych środków.
 2. Skomplikowane struktury i transakcje finansowe, które mogą utrudnić identyfikację prawdziwych beneficjentów i źródeł środków.
 3. Obecność tzw. offshore’ów i rajów podatkowych, które mogą ułatwiać pranie pieniędzy.
 4. Globalny charakter branży finansowej, co umożliwia przenoszenie środków w różne jurysdykcje.
 5. Uzależnienie od zewnętrznych kontrahentów, którzy mogą być narażeni na korupcję lub działania przestępcze.
 6. Zastosowanie nowoczesnych technologii, które mogą być wykorzystane do ukrywania nielegalnych działań finansowych.
 7. Niskie nakłady na zabezpieczenia i brak odpowiedniej wiedzy w zakresie AML w niektórych instytucjach finansowych.
 8. Brak skutecznej współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji i ścigania przestępców.

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU